Morgondagens odlingssystem

Kungliga skogs- och lantbruksakademin har tillsatt en kommitté Morgondagens odlingssystem där Sture Gustavsson är ordförande.

Kommitténs övergripande mål är att visa på hur en övergång till odlingsmetoder som både klarar produktionsmålet, ger god ekonomi, minskar klimatpåverkan, förbättrar biodiversiteten och binder in kol i mark och gröda kan genomföras i svenskt jordbruk. Det är väsentligt att vi vetenskapligt utvärderar de olika odlingssystemen, både på teoretisk nivå och hos enskilda odlare.

Vi ska identifiera var det finns störst behov av forskningsinsatser och inspirera till forsknings-och utvecklingsarbete genom att beskriva kunskapsluckor och ta fram konkreta behovsmotiverade problemställningar.

Kommittén ska:

 • vara en samlingspunkt i Sverige för de som är intresserade av att diskutera och genomföra morgondagens odlingssystem
 • studera de relativt nya odlingskoncept som nu växer fram som en mix av konventionellt och ekologiskt jordbruk och söka upp lantbrukare som testar gränser och uppfattas som pionjärer
 • kartlägga vilka märkbara förbättringar som kan uppnås vad gäller bränsleförbrukning, biodiversitet, växtnäringsläckage, kolinlagring, bördighet, ekonomi och produktivitet, men också belysa de risker man som företagare ställs inför när man går före och testar nya system
 • genom öppna webbinarier visa på hur en övergång till miljösmarta och produktiva odlingssystem kan genomföras.

Kommittén kommer lyfta fram praktiskt entreprenörskap och innovation för framtida odlingssystem och behovet av kunskapsutbyte mellan praktik och forskning.

Målet är att ta fram en anvisning som, på gårdsnivå, hjälper lantbrukare att implementera odlingskoncept som skapar ett ekonomiskt positivt utfall för företaget.

Vi bildar arbetsgrupper vid behov, exempelvis:

 • Kolinlagring, mull
 • Erosion, läckage, klimatgaser
 • Mellangröda, kvävefixering
 • Maskinutveckling, såbäddsetablering, halmhantering
 • Ersättning till lantbrukare, plöjningsfritt jordbruk
 • Biodiversitet
 • Växtskydd
 • Politik
 • Ekonomi
 • Bördighet, vattenbalans